Beskrivning Bilder Karta Kontakt
Ullarp 2:6
ALLA BILDER
Falkenberg Ullarp 2:6 Västkusten 19.3 ha 4 000 000 KR

Utgångspris 4 000 000. Öppen budgivning.

Exploatering och övriga mervärden
Ugglarp är ett mycket attraktivt område att bebygga för att bo kustnära och lantligt. Ett flertal bostadsområden och hästgårdar har etablerats i närområdet den senaste tiden. Kommunen ser södra delen av Falkenbergs kommun som ett av de områden som staden har möjlighet utöka och expandera. Fastigheten ligger i de västliga delarna inom den fördjupade översiktsplanen med möjlighet utvidgning av campingområdet samt förtätning av befintliga detaljplaner. Säljaren har för avsikt att behålla en tomt i fastighetens östra del.

Jordbruksmark
Åker och betesmark i direkt anslutning till bebyggelse i Ugglarp. Totalt ca 20 ha varav ca 6 ha åker och 1ha bete i direkt anslutning till bebyggelse. Åker och betesmark är i dagsläget stängslat för betesdjur så som dikor eller häst, marken är tillgänglig för nästa ägare i samband med tillträde.

Skog
Uppskattad virkesvolym enligt Lantmäteriets mätning 2019 med hänsyn tagen till tillväxt uppgår till ca 1850 m3sk. Skogen består till största delen av ordinär lövskog med inslag av tall och gran.

Jordarter
Åkermarken består till största delen av postglacial sand. Se även bifogad jordartskarta.

Mobilmast
På fastigheten finns även en mobilmast som genererar ett årligt arrende om ca 18.000 SEK/år

Jakt
Fastigheten ligger utanför detaljplan och därmed är jakt möjlig, men med hänsyn till bostäder så är möjligheterna för jakt begränsade. Jaktbart vilt i området är framför allt vildsvin, rådjur, gås och sedvanligt småvilt. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen

Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. Det finns en fornlämning utmed Norregårdsvägen.

Inteckningar
Fastigheten är intecknad till 1 300 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad.

Visning
Mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående skörd eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Friskrivningsklausul
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej.
Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken.

LÄS MER
FAKTA

Område: Västkusten

Adress: Ullarp 2:6

Tomtarea: 19.3 ha

Pris/bud: 4 000 000 KR

DOKUMENT
Visningar

Kontakta mäklaren för mer information.

Västkusten

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Bilder

Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Våra mäklare har den erfarenhet, expertis och utbildning som krävs för att garantera värderingar av högsta kvalitet, också av helt unika bostäder och gårdar.

Läs mer om värdering av bostad

Vi är specialister på bostäder med det lilla extra och diskreta affärer. En stor andel av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer om underhand

Vårt unika kundregister är fullt av kvalitetsmedvetna spekulanter. Kanske finns köparen av din bostad redan i vårt kontaktnät?

Upptäck vilka bostäder som efterfrågas